Face Upward - Widget

Od 7 lipca do 10 sierpnia trwają konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Projekt <<tutaj>>.

Projekt jest konsultowany dwutorowo - z przedstawicielami III sektora oraz ze stroną rządową m.in. z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi do projektu można zgłaszać:

  • za pośrednictwem portalu mamzdanie.org.pl,
  • pocztą elektroniczną na adres: lukasz.domagala@prezydent.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Biuro Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, 00-325 Warszawa.

Więcej na temat proponowanych zmian w ustawie <<tutaj>>

Zapraszamy organizacje pozarządowe do podjęcia współpracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, poprawy relacji między administracją publiczną, a ngo oraz aktywnego udziału w kształtowaniu polityk publicznych.

Głównym celem projektu  „Aktywny Dialog Obywatelski w woj. łódzkim”, który realizujemy od 1 kwietnia, jest stworzenie nowych ciał konsultacyjnych, wsparcie już istniejących oraz zaplanowanie ich rozwoju. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie badań ankietowych i rozmów indywidualnych zostanie wyłonionych 12 obszarów, gdzie powstanie zespołów konsultacyjnych (ciał dialogu) ma szansę poprawić obecną sytuację. W wybranych gminach i powiatach zostanie przeprowadzony szereg działań mających na celu diagnozę problemu, wypracowanie, stworzenie planu działania oraz w dalszym etapie utworzenie nowych ciał konsultacyjnych. W ramach projektu nowoutworzone ciała dialogu będą mogły liczyć na wsparcie animatora. Poza zaplanowaną pracą lokalną (po 6 spotkań każdej grupie) i wizytami studyjnymi (mających zainspirować członków ciał dialogu do działania) animatorzy będą udzielali pomocy związanej z dokumentami za pośrednictwem Internetu.

W projekcie zostały również przewidziane działania wzmacniające dla 6 już istniejących ciał konsultacyjnych. Ponadto odbędą się dwa Wojewódzkie Fora Dialogu Obywatelskiego umożliwiające wymianę doświadczeń oraz kontaktów wśród członków ciał dialogu.

NOWY zestaw logotypów

Projekt „Aktywny dialog obywatelski w woj. łódzkim” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG i potrwa do lipca 2015r.

Adres strony projektu: http://rada-lodzkie.org.pl/ado/

Witamy na nowej stronie Radu Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Informacje w zakładkach będą sukcesywnie uzupełniane. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestię dotyczące strony prosimy o kontakt: rada@rada-lodzkie.org.pl